Subscribe to South Asia Citizens Wire | feeds from sacw.net | @sacw
Home > Authors > Citizens Initiative for Peace

Citizens Initiative for Peace

Post Box No.- 3811 Andrews Ganj Post Office New Delhi 110049.

Members of the Citizens Initiative for Peace include:

Rabi Ray, Rajindar Sachar, PB Sawant, Mahasweta Devi, Ajit Bhattacharjea, Kuldeep Nayar, Prabhash Joshi, D. Bandyopadhyay, B.D. Sharma, S R Sankaran, KB Saxena, Binayak Sen, Amit Bhaduri, Randhir Singh, Prabhash Joshi, Medha Patkar, Aruna Roy, Sumit Chakravartty, Saraswati Swain, Teesta Setalvad, Manoranjan Mohanty, Ramachandra Guha, Sandeep Pandey, G Haragopal, Harsh Mander, Rabinder Nath Sahoo, D Narasimha Reddy, Shabnam Hashmi, SC Behar, Harivansh, Himanshu Kumar, Praful Samantara, Pushkar Raj, Kavita Srivastava, Madhu Sarin, Nandini Sundar, Ravi Hemadri, S.R. Darapuri, Sudhir Pattnaik, Suhas Borkar, Satya Sivaraman, Apoorvanand, Ajay Dandekar, and many others.


Send a message